Heb jij een initiatief of project die als doel hebben om het Oostelijk Havengebied mooier te maken? Van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Laat het je buurtgenoten weten en plaats je project. 

Plaats een nieuw project
47 projecten

Eindeloze Verhalen over indianen uit Vuurland

Ga je mee op reis? Beleef de avonturen van Gaméla en Sisoi met hun ouders op de verhalenwebsite Einde...

1 update

Energiespreekuur in het Oostelijk Havengebied

In het Oostelijk Havengebied wordt eens per maand een gratis inloop Energiespreekuur voor bewoners g...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

de Wijktafel OHG

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...

Cruquius Community BUILDING

Om de sociale cohesie in dit deel van de wijk vorm te geven heeft Cruquius Circulair een plan ontwik...

in gebiedsplan

6 reacties

1 update

Versterken van groen en biodiversiteit in de Architectenbuurt

Groen in tuinen, geveltuintjes en gras waar dat maar mogelijk is in de buurt kan veel verschil maken...

in gebiedsplan

12 reacties

1 update

Meer gratis drinkwater-happertjes in het OHG

In onze buurt wordt steeds meer hard gelopen. Vooral op KNSM, Java, langs de Veemkade is het druk. M...

in gebiedsplan

17 reacties

2 updates

Drijvende Tuinen

In het Oostelijk Havengebied liggen 5 drijvende tuinen naar het idee van provo-voorman en kunstenaar...

in gebiedsplan

30 reacties

1 update

Alliantie Wijkzorg Oost

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...

in gebiedsplan

2 updates

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids (buurtbewoner) zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers...

in gebiedsplan

7 reacties

1 update

Ontwikkeling Steltloper Ertskade

Naast dat er een nieuwe woontoren (de Steltloper) wordt gerealiseerd, zal het stadsdeel ook de openb...

in gebiedsplan

4 reacties

1 update

Maatschappelijk programma locatie statushouders en jongeren Van Lohuizenlaan

Wij sluiten aan bij het programma n.a.v. het convenant dat wij hiervoor met de partners De Alliantie, Socius, Boost en Buurtcoöperatie OHG hebben gesloten.

in gebiedsplan

2 updates

Aansluiten met uitvoering bij Buurtinitiatief Verbetering Borneolaan

Om in te gaan op voorstellen van de bewoners voor aanpassingen aan de openbare ruimte.

in gebiedsplan

2 updates

Proeftuin duurzaamheidsinitiatieven

Initiatieven van bewoners in het kader van duurzaamheid (laten) faciliteren.

in gebiedsplan

1 update

Openbare toiletten in OHG (M/V)

Graag wil ik op strategische plekken in onze buurt schone en frisse openbare toiletten laten plaatsen. Dat moet in Amsterdam toch kunnen. We krijgen steeds meer wandelende en fietsende toeristen in de...

in gebiedsplan

8 reacties

1 update

Groei van maatschappelijk ondernemersschap in de economische zones Zouthaven, Brazilie en Cruquius.

We stimuleren ondernemersverenigingen over de manier waarop zij maatschappelijk kunnen bijdragen als winkel, bedrijf of als ondernemersgroep en informeren ze over de mogelijkheden van werkervaringsple...

in gebiedsplan

1 update

Initiatiefgroep IJhaven faciliteren

Initiatiefgroep IJhaven faciliteren om te komen tot een ondernemersvereniging, die de branding ter hand kan nemen in hun initiatief 'Waterhart van Amsterdam, ontmoeten op het water'. Het stadsdeel is ...

in gebiedsplan

3 reacties

2 updates

Faciliteren Initiatieven ondernemers Java-KNSM

Ondernemers van het Java en KNSM eiland hebben zich in 2016 verenigd om zich beter te positioneren. De realisatie van het Oostveer aan het Azartplein heeft een nieuwe stroom van passanten ontwikkeld e...

in gebiedsplan

1 update

Faciliteren initiatieven ondernemers Brazilie

Ondernemersvereniging Brazilie faciliteren en ondersteunen bij hun activiteiten/projecten ten behoeve van verlevending en branding

in gebiedsplan

2 updates

B. Cruquius als sterk woon werkgebied

Het Veemarkt terrein is stadsverzorgend bedrijventerrein. Menging met andere functies is onwenselijk. Samen met zittende ondernemingsvereniging inzetten op een goed en veilig bedrijventerrein en passe...

in gebiedsplan

1 update

A. Cruquius als sterk woon werkgebied

Bij het bepalen van de economische invulling van het ontwikkelgebied Cruquius is het belangrijk naar een goede balans te zoeken die bijdraagt aan de economische kracht van het OHGis het belangrijk naa...

in gebiedsplan

1 update

Stimuleren gemengd woonprogramma

Het stadsdeel bevordert een gemengd bouwprogramma binnen het transformatiegebied Cruquius door gesprekken met initiatiefnemers. Daarmee werken we aan een mix van betaalbare huur- en koop/middensegment

in gebiedsplan

2 updates

Stimuleren biodiversiteit Cruquiusgebied

In de openbare ruimte worden extra maatregelen getroffen om tijdens de ontwikkeling van het gebied de biodiversiteit in stand te houden of zelfs te vergroten

in gebiedsplan

2 updates

Ruimte realiseren voor maatschappelijke initiatieven binnen gebiedsontwikkeling

De gemeente neemt een besluit over de realisatie van een broedplaats binnen het gemeentelijk vastgoed in het ontwikkelgebied Cruquius, met in het programma van eisen harde voorwaarden met betrekking t...

in gebiedsplan

2 updates

Cruquius Café

Cruquius Cafe is de benaming voor een terugkerende netwerkbijeenkomst om contact en ontmoeting tussen lokale partners in het ontwikkelgebied Cruquius onderling en de gemeente te stimuleren. Ook is het...

in gebiedsplan

2 updates

Leren omgaan met geld

Kinderen die met armoede te maken hebben training geven en leren na te denken o.a. over hoe om te gaan met geld, wat invloed is van reclame en sociale druk. Ouders worden betrokken. De budgetmarkt voo

in gebiedsplan

2 updates

Ondersteuning bijzondere participatietrajecten

In 2017 speelt een aantal grootschalige en complexe ontwikkelingen zoals verbindingen over het water waarbij participatie een belangrijke rol speelt. Dit moet worden gefaciliteerd worden

in gebiedsplan

2 updates

Realisatie speelplek op Sporenburg (Ertskade)

We gaan een speelvoorziening realiseren voor jeugdigen in verband met wegvallen tijdelijk speelveld

in gebiedsplan

2 updates

Ruimtelijk kader initiatieven Entrepothaven

Een ruimtelijk afwegingskader voor de Entrepothaven geeft een nadere invulling van de ambitie uit de Watervisie en helpt initiatieven voor gebruik van het water te beoordelen.

in gebiedsplan

2 updates

Realisatie speelplek op KNSM

We gaan de speeltuin op KNSM/Rijnloodspad aan de hand van een buurtinitiatief verbeteren

in gebiedsplan

2 updates

Extra handhaving overlast op en aan het water

Voor de handhaving van het gebruik van de Sumatra-, Surinamekade en Borneosteiger is een extra handhavingsinzet gewenst.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

BuurtBalie Oostelijk Havengebied verder ontwikkelen

Er wordt ingezet op een digitaal informatieplatform voor en door de buurt dat beantwoordt aan de behoeften van bewoners en professionals, en is afgestemd met de stedelijke informatievoorziening

in gebiedsplan

1 update

Uitvoeren van een netwerkanalyse

Om inzicht te verkrijgen in het bereik van het netwerk om kansen te vindenvoor organistaties voor het (beter) bereiken van doelgroepen is een nulmeting nodig om in de toekomst objectief te kunnen mete...

in gebiedsplan

1 update

Benutten duurzaamheidspotenties, van idee naar project

We willen inzichtelijk maken welke duurzame ideeen en initiatieven er in het OHG leven en wat we nodig hebben om een (realiseerbaar) project te worden. Faciliteren dat de initiatieven een stap verder ...

in gebiedsplan

1 update

Verharding op plekken vervangen door groen, bomen en eetbare struiken

Er is ruimte voor groeninitiatieven van bewoners met als resultaat dat de leefbaarheid en biodiversiteit wordt vergroot

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Onderzoek naar schoollocatie voor de Kleine Kapitein

Omdat de school op de kop van Java tot 2020 mag staan wordt een locatie gezocht

in gebiedsplan

1 update

Partner zijn in buurtinitiatieven

Stadsdeel sluit aan als partner bij initiatieven van buurtnetwerken rondom leefbaarheid en stimuleert ook andere professionele partners zoals woningbouwcorpraties hiertoe

in gebiedsplan

1 update

Via sport en spel inzetten op activering van tieners en jongeren

Gemotiveerde jongeren worden opgeleid in het begeleiden van sportactiviteiten en vervolgens ingezet op dergelijke activiteiten. Daarbij wordt een buurtcoach 12+ voor de methode Given &Gain ingezet. Dez...

in gebiedsplan

1 update

Buurtbewoners enthousiasmeren voor vrijwillige inzet t.b.v. jongeren

Via bestaande en nieuwe initiatieven willen we de vrijwillige inzet ten behoeve van jongeren stimuleren en zoveel mogelijk verduurzamen, waardoor meer activiteiten voor jongeren ontstaan en meer vrijw...

in gebiedsplan

1 update

Mobiele bus Jongerenwerk Dynamo

Het jongerenwerk biedt activiteiten en ondersteuning met een busje als middel, op diverse plekken in het Oostelijk Havengebied. Doel is om jongeren te motiveren en in hun kracht te zetten

in gebiedsplan

1 update

Upgrading speelomgeving basisschool Gouden Ei

Basisschool het Gouden Ei wil de speelomgeving verbeteren omdat het plein het dak van de Piet Heintunnel, niet goed bruikbaar is als speelomgeving

in gebiedsplan

1 update

Fitness toestellen

Een fitnessparcours in de Bogortuin voor alle leeftijden draagt bij aan een actieve levensstijl. Dit speelt in op een wens om buiten sportieve activiteiten te ontplooien met de mogelijkheid elkaar te ...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Buurthulp project 'BuurtBel'faciliteren

Door middel van het maken van een overzicht van het bestaande netwerk, willen we inzicht in aantallen activiteiten en het bereik hiervan

in gebiedsplan

1 update

cordaan leerlijnen

Jongeren met een indicatie uit de doelgroep van Cordaan krijgen hulp bij het leren, zodat zij als chauffeur aan het werk kunnen

in gebiedsplan

1 update

Overbrengen van de Wijkservicepuntfuncties naar bestaande initiatieven in de buurt

Wijkservicepuntfuncties hebben een plek gevonden binnen bestaande initiatieven

in gebiedsplan

1 update

Jeugdigen hebben mogelijkheden hun talenten te ontwikkelen.

Inzet van tiener- en jongerenwerk om jeugdigen te mobiliseren, motiveren en begeleiden. Faciliteren van ruimte binnen en buiten voor sport en andere activteiten.

in gebiedsplan

1 update

Er zijn nog 2 meer projecten.Toon me de rest