58 projecten
sorteer op:  

Leeftijdsvriendelijke bankjes

In Oost hebben we geleerd van het programma leeftijdsvriendelijke Indische Buurt, dat ontmoeting in de openbare ruimte voor alle leeftijden wordt gestimuleerd door het plaatsen van het juiste straatmeubilair.
Om ontmoeting voor mensen met een beperking te stimuleren plaatsen we rollator -en rolstoelvriendelijke bankjes in het Oostelijk Havengebied. Dit zijn bankjes waar je met een rollator of rolstoel makkelijk bij kan en waardoor opstaan voor mensen zonder hulpmiddelen makkelijker is. We verzorgen een feestelijke opening van de bankjes samen met partijen in de buurt.
Kent u plekken in het Oo...


Reageer
 

Brazilië aan het Water

Het zou fantastisch zijn als winkelcentrum Brazilië weer opengaat aan de waterkant. Het ligt al heel ...


Reageer
 

Een kringloopwinkel in de wijk

Nu Juttersdok weg is, missen we een kringloopwinkel in de buurt. Om overbodige, maar nog goede spullen te brengen en om te struinen en te kopen. Is het mogelijk dat er ergens in de buurt, desnoods voor een paar jaar, weer een kringloopwinkel komt?

Reageer
 

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids (buurtbewoner) zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers...

2 reacties


Reageer ook
 

Sporenburg: extra sportactiviteiten tijdens bouwperiode

In 2018 zal rond Sporenburg veel bouwactiviteit plaatsvinden. daardoor zijn er minder sport- en speelplekken in de wijk beschikbaar. Gedurende de bouwperiode willen wij voor de jeugd extra binnensport-activiteiten organiseren op de locatie JF Hengelstraat (1 groep 6-12 jaar en 1 groep 12 +).


Reageer
 

Beweegactiviteiten voor jonge kinderen en hun ouders

De Buurtsportcoach jeugd 6- van team sportstimulering werkt aan:

  • Ouder Kind Sport (OKS) en beweegmodules met sportaanbieders in samenwerking met voorscholen
  • Buurtsportactiviteiten voor jonge kinderen (en hun ouders)
  • Promotie acties rond vakanties gericht op jonge kinderen en ouders

Reageer
 

Opleidingen sport voor bewoners

Door sportopleidingen voor bewoners willen we de sportkracht in de wijken te versterken, waardoor er...


Reageer
 

Via sport en spel activeren van jongeren.

We gaan diverse activiteiten organiseren om via sport en spel jongeren te activeren. Gemotiveerde jongeren bieden we scholing in sport, waarna zij worden ingezet voor activiteiten. Zo krijgen zij op een positieve manier binding met hun wijk en worden er meer activiteiten voor de jonge jeugd georganiseerd. De Buurtsportcoach 12+ van team sportstimulering biedt ondersteuning en coacht in de methodiek Give&Gain, waarmee jongeren worden doorgeleid naar reguliere sportaanbod. Voor gemotiveerde jongeren organiseren we trajecten met zaalvoetbalgroepen richting doorstroom naar een zaalvoetbalvereniging....


Reageer
 

Ontwikkeling Steltloper Ertskade

Naast dat er een nieuwe woontoren (de Steltloper) wordt gerealiseerd, zal het stadsdeel ook de openb...


Reageer
 

Buurt supermarkt Java-eiland

Graag willen wij voor de oudere buurtbewoners pleiten voor een buurt supermarkt op het Java-eiland. Een buurtsuper voor primaire boodschappen. De doelgroep is divers, want ook ouders met een baan en de tweeverdieners willen graag gemak dichtbij huis. Ook met de komst van hotel Jakarta en toename aantal toeristen in het Oostelijk Havengebied wil het Java-eiland iets kunnen betekenen.

3 reacties


Reageer ook
 

Kop Java

Jaren werd er gezocht naar een plan van internationale allure, iets van betekenis voor alle Amsterda...

3 reacties


Reageer ook
 

Alternatief sport - en speelaanbod Sporenburg

Op Sporenburg verdwijnt er tijdelijk een aantal sport - en speelvoorzieningen door onder andere de b...


Reageer
 

Meer gratis drinkwater-happertjes in het OHG

In onze buurt wordt steeds meer hard gelopen. Vooral op KNSM, Java, langs de Veemkade is het druk. M...

3 reacties


Reageer ook
 

Versterken van samenwerking tussen buurtpartners en het Ouder Kind Team

Het Ouder en Kind Team kan een verbindende functie in de wijk hebben in het stimuleren van de pedago...


Reageer
 

Beter gebruik armoede-voorzieningen door jeugdigen uit minima-huishoudens

In het Oostelijk havengebied wordt weinig gebruik gemaakt van de beschikbare voorzieningen voor mini...


Reageer
 

Jeugdactiviteiten georganiseerd door buurtpartners

In 2018 zoeken we naar buurtpartners die zich willen inzetten voor de jeugd in de buurt. Het doel is om meer en kwalitatief aanbod van diverse activiteiten en programma’s voor de jeugd te realiseren, in samenwerking met netwerkpartners als Dynamo, Sport en bestaande clubs. Hierbij moet oog zijn voor de kwetsbare jeugd.


Reageer
 

Mobiel jongerencentrum in het Oostelijk Havengebied

We willen een mobiel jongerencentrum realiseren, waaruit een jongerenwerker van Dynamo sport- en spelactiviteiten organiseert in de Borneokooi en op het Hildo Kropplein. Dynamo zal de bus upgraden, en de activiteiten worden in 2018 uitgebreid. Er zal in 2018 extra aandacht aan tienerwerk worden besteed.

1 reactie


Reageer ook
 

Duurzame Jongerenplek in het Cruquiusgebied

De directe aanleiding van dit idee is dat er t.b.v. de vrije tijds besteding voor de Zeeburgse tiene...

2 reacties


Reageer ook
 

Telefooncirkel Oostelijk Havengebied

Een telefooncirkel in het Oostelijk Havengebied

Hoe het werkt
Het idee van een telefooncirkel is dat i...

gebied: Oostelijk Havengebied

Leefbare Borneolaan

Onze ambitie: Een vernieuwde Borneolaan als waardige entree tot het Oostelijk Havengebied

Wij zijn b...

Netwerk Jongeren

Voor jongeren en iedereen in het Oostelijk Havengebied die met en voor jongeren actief is. Zij kunnen zich bij dit netwerk aansluiten. Op deze manier kan iedereen aan elkaar en aan de buurt zichtbaar maken  metwaar ze mee bezig zijn. 

Tip! De BuurtBalie raadt alle personen, die zich aansluiten bij dit netwerk, aan om bij het plaatsen van informatie (een activiteit, een nieuwsbericht, een dienst of een gezocht-item) altijd minimaal 1x het woord 'jongeren' te noemen in de beschrijving. Op die manier kan iedereen die de zoekbalk rechtsboven in het scherm gebruikt, alles vinden dat is gerelateerd aan jo...

Netwerk Ondernemers

Alle ondernemers van het Oostelijk Havengebied kunnen zich bij dit netwerk aansluiten. Op deze manier kunnen ondernemers aan elkaar en aan de buurt zichtbaar maken waar ze mee bezig zijn. 

Tip! De BuurtBalie raadt alle personen, die zich aansluiten bij dit netwerk, aan om bij het plaatsen van informatie (een activiteit, een nieuwsbericht, een dienst of een gezocht-item) altijd minimaal 1x het woord 'ondernemers' te noemen in de beschrijving. Op die manier kan iedereen die de zoekbalk rechtsboven in het scherm gebruikt, alles vinden dat is gerelateerd aan ondernemerschap. 

Uitvoeren van een netwerkanalyse

Om inzicht te verkrijgen in het bereik van het netwerk om kansen te vindenvoor organistaties voor het (beter) bereiken van doelgroepen is een nulmeting nodig om in de toekomst objectief te kunnen meten. Door de huidige situatie te analyseren en te kwantificeren kunnen in de toekomst scherpere doeln worden gesteld

in gebiedsplan

BuurtBalie Oostelijk Havengebied verder ontwikkelen

Er wordt ingezet op een digitaal informatieplatform voor en door de buurt dat beantwoordt aan de behoeften van bewoners en professionals, en is afgestemd met de stedelijke informatievoorziening

in gebiedsplan

Stimuleren gemengd woonprogramma

Het stadsdeel bevordert een gemengd bouwprogramma binnen het transformatiegebied Cruquius door gesprekken met initiatiefnemers. Daarmee werken we aan een mix van betaalbare huur- en koop/middensegment/senioren en jongeren woningen in Cruquius fase 2

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Overbrengen van de Wijkservicepuntfuncties naar bestaande initiatieven in de buurt

Wijkservicepuntfuncties hebben een plek gevonden binnen bestaande initiatieven

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Buurthulp project 'BuurtBel'faciliteren

Door middel van het maken van een overzicht van het bestaande netwerk, willen we inzicht in aantallen activiteiten en het bereik hiervan

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Ruimte realiseren voor maatschappelijke initiatieven binnen gebiedsontwikkeling

De gemeente neemt een besluit over de realisatie van een broedplaats binnen het gemeentelijk vastgoed in het ontwikkelgebied Cruquius, met in het programma van eisen harde voorwaarden met betrekking tot ruimte voor maatschappelijke initiatieven

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Stimuleren biodiversiteit Cruquiusgebied

In de openbare ruimte worden extra maatregelen getroffen om tijdens de ontwikkeling van het gebied de biodiversiteit in stand te houden of zelfs te vergroten

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Ballenlijn wildzwemplekken

In overleg met Rijkswaterstaat wordt een ballenlijn geplaatst ter markering van de vaarweg nabij wildzwemplekken aan de Borneokade en de Bogortuin

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Initiatieven voor het beter benutten van het water

Het stadsdeel ondersteunt initiatieven in, op of nabij het water

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Onderzoek veiligheid wildzwemplekken

Het stadsdeel laat de waterkwaliteit van een aantal locaties onderzoeken en plaatst betere drenkelingenvoorzieningen om de veiligheid op wildwaterzwemplekken te verhogen

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Extra handhaving overlast op en aan het water

Voor de handhaving van het gebruik van de Sumatra-, Surinamekade en Borneosteiger is een extra handhavingsinzet gewenst.

in gebiedsplan

Ruimtelijk kader initiatieven Entrepothaven

Een ruimtelijk afwegingskader voor de Entrepothaven geeft een nadere invulling van de ambitie uit de Watervisie en helpt initiatieven voor gebruik van het water te beoordelen.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Jeugdigen hebben mogelijkheden hun talenten te ontwikkelen.

Inzet van tiener- en jongerenwerk om jeugdigen te mobiliseren, motiveren en begeleiden. Faciliteren van ruimte binnen en buiten voor sport en andere activteiten.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Via sport en spel inzetten op activering van tieners en jongeren

Gemotiveerde jongeren worden opgeleid in het begeleiden van sportactiviteiten en vervolgens ingezet op dergelijke activiteiten. Daarbij wordt een buurtcoach 12+ voor de methode Given &Gain ingezet. Deze methode hanteert als uitgangspunt respect, discipline en mentaliteit om zo de jongeren zelf een bijdrage te laten leveren aan het succes van de activiteit

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Buurtbewoners enthousiasmeren voor vrijwillige inzet t.b.v. jongeren

Via bestaande en nieuwe initiatieven willen we de vrijwillige inzet ten behoeve van jongeren stimuleren en zoveel mogelijk verduurzamen, waardoor meer activiteiten voor jongeren ontstaan en meer vrijwilligers inzetbaar zijn

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Mobiele bus Jongerenwerk Dynamo

Het jongerenwerk biedt activiteiten en ondersteuning met een busje als middel, op diverse plekken in het Oostelijk Havengebied. Doel is om jongeren te motiveren en in hun kracht te zetten

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Realisatie speelplek op Sporenburg (Ertskade)

We gaan een speelvoorziening realiseren voor jeugdigen in verband met wegvallen tijdelijk speelveld

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Benutten duurzaamheidspotenties, van idee naar project

We willen inzichtelijk maken welke duurzame ideeen en initiatieven er in het OHG leven en wat we nodig hebben om een (realiseerbaar) project te worden. Faciliteren dat de initiatieven een stap verder komen

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Verharding op plekken vervangen door groen, bomen en eetbare struiken

Er is ruimte voor groeninitiatieven van bewoners met als resultaat dat de leefbaarheid en biodiversiteit wordt vergroot

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Realisatie speelplek op KNSM

We gaan de speeltuin op KNSM/Rijnloodspad aan de hand van een buurtinitiatief verbeteren

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Faciliteren initiatieven ondernemers Brazilie

Ondernemersvereniging Brazilie faciliteren en ondersteunen bij hun activiteiten/projecten ten behoeve van verlevending en branding

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Upgrading speelomgeving basisschool Gouden Ei

Basisschool het Gouden Ei wil de speelomgeving verbeteren omdat het plein het dak van de Piet Heintunnel, niet goed bruikbaar is als speelomgeving

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Initiatiefgroep IJhaven faciliteren

Initiatiefgroep IJhaven faciliteren om te komen tot een ondernemersvereniging, die de branding ter hand kan nemen in hun initiatief 'Waterhart van Amsterdam, ontmoeten op het water'. Het stadsdeel is partner.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Er zijn nog 13 meer projecten.Toon me de rest