Focusopgave

Werken aan een pedagogisch klimaatAanleiding

Hoewel de veiligheidscijfers in de Indische Buurt een positieve ontwikkeling laten zien, geven buurtbewoners aan dat zij zich onveilig voelen. In de jaarlijkse enquête ‘Bewoners over hun buurt’ gaven de bewoners in 2019 een lager rapportcijfer voor veiligheid dan in 2017, en uit enquêtes onder leerlingen van twee basisscholen in de Indische Buurt kwam naar voren dat velen van hen zich niet veilig voelen in hun omgeving.

Bewoners laten bovendien weten veel jongerenoverlast te ervaren. Zorgwekkend hieraan is dat de gemiddelde leeftijd van jongeren die overlast veroorzaken lager ligt dan een aantal jaar geleden.

In de buurt wordt, in navolging van de Vreedzame School, al een paar jaar gewerkt met het programma Vreedzame Wijk. Ook krijgen bewoners en informele partners cursussen aangeboden die gericht zijn op verbetering van het pedagogisch klimaat in de buurt. Het effect van deze projecten is nog niet optimaal, doordat de activiteiten onvoldoende op elkaar zijn afgestemd.
 
Ook het Oostelijk Havengebied kampt met jongerenoverlast. Oorzaak hiervan is enerzijds de toename van het aantal jongeren en tieners, anderzijds het tekort aan voorzieningen dat activiteiten biedt die op hen zijn afgestemd. De jongerenaccommodatie in de Indische Buurt ligt voor de deze groep te ver weg.

Beschrijving focusopgave

In de Indische Buurt zetten we ons samen met scholen, welzijnspartners, buurtpartijen en buurtbewoners in voor een beter pedagogisch klimaat. Daarvoor is het van belang dat alle partijen ‘dezelfde taal spreken’, dezelfde omgangsvormen hanteren en ook beschikken over de benodigde pedagogische vaardigheden om kinderen op een juiste manier te begeleiden.

Zware vormen van overlast en crimineel gedrag van tieners vragen om een specifieke aanpak. Hiervoor is extra inzet van het ambulant jongerenwerk nodig. Een goede samenwerking tussen de partners die bij de jongeren betrokken zijn, is essentieel.
 
In het Oostelijk Havengebied staan we voor de opgave om meer ontwikkelingskansen te bieden aan jongeren die dit nodig hebben. Omdat er in deze buurt geen specifieke jeugdvoorzieningen zijn, is het zaak om een activiteitenruimte te vinden voor het ambulant jongerenwerk. Het voormalige schoolgebouw van ’t Gouden Ei, centraal gelegen in het Oostelijk Havengebied, stond in 2019 leeg en zou gebruikt gaan worden voor jongerenactiviteiten. Wegens omstandigheden wordt er echter tijdelijk een andere school in ondergebracht. Aangezien de activiteiten van het jongerenwerk na schooltijd zullen plaatsvinden, biedt de locatie in 2020 alsnog een kans die we moeten grijpen.

Beoogde doelen

- Zowel in de Indische Buurt als in het Oostelijk Havengebied heerst er een stimulerend pedagogisch klimaat.
- In 2020 is er in de Indische Buurt een actieve Kinderwijkraad die eraan bijdraagt dat kinderen en jongeren hun talenten en interesses ontwikkelen.
- We voorkomen dat tieners afglijden naar crimineel gedrag.
- De doorontwikkeling van de Vreedzame Wijk draagt bij aan het verminderen van spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen.
- Het Oostelijk Havengebied beschikt over een accommodatie voor jongerenactiviteiten.
- Jongeren voelen zich meer betrokken bij hun buurt of de stad, en ontwikkelen burgerschap.

Wat gaan we doen en met wie

We gebruiken het programma Vreedzame Wijk om het pedagogisch klimaat in de Indische Buurt te verbeteren. Dit programma gaan we uitbreiden, in samenwerking met de directie Onderwijs Jeugd en Zorg. De Vreedzaam-aanpak is benoemd in het collegeprogramma en ook het beleid omtrent het Amsterdammerschap heeft hier veel raakvlakken mee.

Ter aanvulling worden cursussen aangeboden om de pedagogische vaardigheden te verbeteren van alle betrokken partners en van bewoners die met kinderen werken. Daarnaast zorgen we dat partijen die zich bezighouden met jongeren beter gaan samenwerken.

We intensiveren de inzet van het ambulant jeugd- en jongerenwerk dat zich op tieners richt, met name in de Sumatraplantsoenbuurt, de Makassarpleinbuurt en de Ambonpleinbuurt.

De Kinderwijkraad in de Indische Buurt wordt uitgenodigd om mee te denken over belangrijke thema’s in de buurt en ideeën aan te dragen. Dat doen we samen met het Team Vreedzaam, de scholen en andere partijen die met kinderen werken. Ook zullen we met de scholen verder uitzoeken waar de angst van de kinderen vandaan komt, zodat we actie kunnen ondernemen met als doel dat zij zich weer veilig voelen in de buurt.
 
Samen met de directie OJZ gaan we ervoor zorgen dat Dynamo voor het jongerenwerk gebruik kan maken van schoolgebouw ’t Gouden Ei. Ook gaan we samen onderzoeken en waar mogelijk uitproberen of er meer kan worden samengewerkt met partners in de buurt, zoals Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied