Focusopgave

Meer kansen creëren voor kwetsbaren en ouderen om zelfstandig te blijven wonenAanleiding

Het zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen van kwetsbare personen met een GGZ- of verslavingsachtergrond is onderdeel van het overheidsbeleid. In delen van de Indische Buurt, waar veel sociale huurwoningen staan, zien we een concentratie van kwetsbare bewoners, die vaak te kampen hebben met een stapeling van sociale, financiële en gezondheidsproblemen. Als zij niet goed worden begeleid, kan het gebeuren dat ze overlast veroorzaken voor buurtgenoten. Dit kan in sommige gevallen zelfs gevaarlijke situaties opleveren voor de buurtgenoten of de kwetsbare bewoners zelf.

Ook ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Zowel in de Indische Buurt als in het Oostelijk Havengebied zien we dat deze leeftijdsgroep groter wordt. In het Oostelijk Havengebied is deze stijging zelfs het hoogst van heel Oost. De voorzieningen en woningen zijn in zowel de Indische Buurt als het Oostelijk Havengebied echter nog onvoldoende op hen afgestemd, wat onder meer kan leiden tot eenzaamheid. Veel ouderen komen de deur niet meer uit: in het Oostelijk Havengebied vooral doordat er weinig voorzieningen voor deze doelgroep zijn, en in de Indische Buurt vaak doordat de trappen van de woning een obstakel vormen.

In beide buurten geven ouderen aan dat zij op straat fysieke belemmeringen tegenkomen, zoals hoge en/of smalle stoepen en slecht wegdek, waardoor zij het niet veilig vinden om alleen de straat op te gaan. Vanwege de diverse beperkingen doen ouderen vaak een groot beroep op mantelzorgers en er zijn steeds meer signalen die wijzen op overbelasting bij deze informele hulpverleners.

Beschrijving focusopgave

We willen ouderen en kwetsbare bewoners in staat stellen prettig te blijven wonen in de buurt.

In de Indische Buurt zetten we ons in voor tijdige signalering van problemen bij bewoners met een GGZ- of verslavingsachtergrond, zodat er in een vroeg stadium hulp kan worden ingeschakeld als dat nodig is.

In het Oostelijk Havengebied ligt de focus meer op de groeiende groep ouderen. Om te zorgen dat deze groep prettig in de buurt kan blijven wonen en niet vereenzaamt, zal het begeleidings- en ondersteuningsaanbod verbeterd moeten worden. Daarnaast is het de vraag of er voldoende activiteiten zijn die aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen. We willen ervoor zorgen dat ouderen makkelijker kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, onder meer door de openbare ruimte toegankelijker te maken, en we willen het voor deze groep makkelijker maken om te verhuizen naar een geschikte woning.

Ook wordt ondersteuning van de groeiende groep (overbelaste) mantelzorgers een aandachtspunt.

Beoogde doelen

- Kwetsbare buurtbewoners in het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben om in hun buurt te kunnen blijven wonen.
- Door ingrepen in de openbare ruimte en begeleiding naar passende woonruimte of aanpassingen in de eigen woning zorgen we dat de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied buurten zijn waar ouderen prettig kunnen leven.
- Wijkkunde zal in 2020 weer minimaal dertig initiatieven verder helpen en ondersteunen, met als doel het doorontwikkelen van buurtinitiatieven.

Wat gaan we doen en met wie

In de Indische Buurt is het stadsdeel in 2019 samen met woningcorporatie Eigen Haard en HVO Querido gestart met een project gericht op vroegsignalering van problemen bij ouderen en kwetsbare bewoners met bijvoorbeeld een GGZ- of een verslavingsachtergrond. Dit project zetten we voort in 2020. Woningcorporatie Eigen Haard treedt op als trekker van dit project. Speerpunt is het verstevigen van de samenwerking tussen het zorg- en het woondomein, waarbij ook buurtgenoten en informele partners worden betrokken.

Door verschillende initiatiefnemers worden activiteiten georganiseerd voor kwetsbare bewoners. Niet alleen biedt dit kwetsbare personen de kans mee te doen in de maatschappij, maar ook helpen deze activiteiten bij het tijdig signaleren van problemen. Met de aanpak Wijkkunde bieden we ondersteuning aan deze initiatiefnemers. Zij kunnen bij Wijkkunde terecht met vragen over de verdere ontwikkeling van hun initiatief en met inhoudelijke vragen over hun activiteiten en organisatie.
 
Samen met de corporaties willen we buurten ouderenvriendelijker maken. Voor het Oostelijk Havengebied gaan we kijken of we het programma Age Friendly, dat de afgelopen jaren in de Indische Buurt is ontwikkeld, ook hier kunnen inzetten. Binnen dit programma wordt gekeken welke aanpassingen nodig zijn in de sociale en de fysieke omgeving om het voor ouderen mogelijk te maken op een prettige manier in hun buurt te blijven wonen.

In de Indische Buurt is in 2019 gestart met het pilotproject Passend Wonen, waarin is gekeken wat er nodig is om te zorgen dat ouderen op tijd kunnen verhuizen naar een woning die geschikt is om zelfstandig in te blijven wonen. Bij deze pilot is samengewerkt met welzijnspartner Civic, de directie Wonen, !Woon, de Ouderen Advies Raad en de woningbouwcorporaties. We zetten deze aanpak gezamenlijk voort in de Indische Buurt en breiden het project uit naar het Oostelijk Havengebied.

Daarnaast inventariseren we samen met de directie Stadswerken en de Ouderen Advies Raad door middel van buurtschouwen met ouderen, welke aanpassingen er in de openbare ruimte nodig zijn om deze toegankelijker te maken. Hieruit zullen maatregelen voortkomen die op korte termijn kunnen worden doorgevoerd – zoals het bijplaatsen van bankjes of het snoeien van groen om de stoep beter begaanbaar te maken – maar ook grote of kostbare ingrepen, die zullen worden opgenomen in herinrichtingsprojecten.Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied