Focusopgave

Leefbaarheid en balans in de drukteAanleiding

De Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied, die eerst aan de rand van de stad lagen, krijgen onder andere door de ontwikkeling van IJburg en Zeeburgereiland een steeds centralere ligging. In combinatie met de algehele verdichting van de stad heeft dat tot gevolg dat de drukte op buurtniveau toeneemt. Daarnaast zal de aanleg van verbindingen voor langzaam verkeer (zoals fietsers) naar de Sluisbuurt en Noord tot extra verkeer en nog meer druk op de leefomgeving leiden. Het gevaar bestaat dat de balans in de wijken wordt verstoord. We zien al in de aanloopfase – tijdens het onderzoek, de voorbereiding van de aanleg en de gesprekken die de stad hierover voert met de buurten – dat dit tot onrust leidt onder bewoners.

Tegelijkertijd zorgen vergrijzing en duurder wordende woningen voor gedwongen verhuisbewegingen in het Oostelijk Havengebied.

De verschillen tussen bewoners worden groter en segregatie ligt op de loer. Dat speelt bijvoorbeeld bij het Cruquiuseiland, waar een nieuwe buurt met veel woningen in het duurdere segment wordt gebouwd, pal naast de verouderde en beduidend minder draagkrachtige Indische Buurt en Architectenbuurt.
 
De Javastraat, de belangrijkste winkelstraat in de Indische Buurt, lijkt momenteel op het eerste gezicht een goede mix aan winkels en horeca te bieden. Toch bestaat het gevaar dat het winkelaanbod op termijn niet meer aansluit bij de wensen van de buurt of inboet aan kwaliteit.

Beschrijving focusopgave

In zowel het Oostelijk Havengebied als de Indische Buurt zijn maatregelen nodig om de leefbaarheid op peil te houden.

In het Oostelijk Havengebied gaat het er vooral om de openbare ruimte aantrekkelijk te maken of te houden voor verblijf, zodat de leefomgeving, ondanks de toenemende drukte en de bouwprojecten die er gaande zijn, prettig blijft. Ook het faciliteren van ontmoetingsplekken hoort daarbij. Een van de plekken waar wordt gezocht naar kansen hiervoor is Deelgebied 8 in het ontwikkelgebied van Cruquius.

In de Indische Buurt richten we ons met name op een gezonde buurteconomie. We zetten ons ervoor in om het winkel- en horeca-aanbod in de Javastraat aantrekkelijk te houden voor iedereen in de buurt.
Verder is het zaak om scherpe tegenstellingen tussen oude en nieuwe wijken te voorkomen, zowel in sociaal opzicht als qua uitstraling.

Beoogde doelen

Indische Buurt:
- Een divers aanbod van winkels en horeca, dat voorziet in de behoefte van alle buurtbewoners.
- Een gezonde, krachtige ondernemersvereniging in de Javastraat.
- Goede samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en gemeente ter bevordering van de lokale economie in de Javastraat.
 
Oostelijk Havengebied:
- De leefbaarheid blijft op peil in het drukker wordende Oostelijk Havengebied, ook rondom de (stedelijke) bouwprojecten.
- De openbare ruimte is een plek om elkaar te ontmoeten, te bewegen en te recreëren.
- Het gebied is beter toegerust op het groeiende aantal bezoekers en toeristen.
- Bewoners van de Architectenbuurt en de Indische Buurt en buurtgenoten uit het ontwikkelgebied van Cruquius ontmoeten elkaar.
- Meer maatschappelijke initiatieven door meer samenwerking.


Wat gaan we doen en met wie

Op verschillende manieren faciliteren we verbetering van de leefomgeving en contact tussen buurtbewoners, bijvoorbeeld waar het gaat om het aantrekkelijk maken of houden van de openbare ruimte. Dat doen we samen met buurtbewoners en partners zoals Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied, en ook met gemeentelijke directies zoals Ruimte en Duurzaamheid, Stadswerken, Toezicht en Handhaving, Verkeer en Openbare Ruimte, en het bureau Interim en Advies.
 
In de Javastraat starten we met de ‘Straatgerichte aanpak aantrekkelijke winkelgebieden’, waarmee in stadsdeel Centrum goede ervaringen zijn opgedaan. Dat doen we samen met de directie Economische Zaken. Voor de Javastraat is de eerste belangrijke stap het verhogen van de organisatiegraad in de straat door de ondernemersvereniging te verstevigen. We werken samen met deze ondernemersvereniging.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Deze focusopgave draagt bij aan de volgende prioriteiten in het gebiedsplan 2019-2022

Projecten

  Uitgevoerde projecten bij deze focusopgave (7)