Focusopgave

Duurzame leefomgevingAanleiding

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor veel Amsterdammers. In het Oostelijk Havengebied zijn er veel bewoners en ondernemers die bereid zijn zich in te zetten voor een beter milieu, een circulaire economie en een groenere buurt. Ook in de Indische Buurt zijn groepen actief die willen werken aan verduurzaming. Duurzaamheidsmaatregelen kunnen bovendien financiële voordelen hebben voor de bewoners zelf: door hun woning energiezuinig te maken, verlagen zij hun woonlasten. Zeker in een wijk als de Indische Buurt, waar veel mensen met een laag inkomen wonen, weegt dit mee.
 
Er bestaat zowel in het Oostelijk Havengebied als in de Indische Buurt ook behoefte aan meer of gevarieerdere groenvoorzieningen. Op steeds meer plekken in het gebied missen bewoners groen. Dit leidt tot meer verzoeken aan de gemeente én tot eigen initiatieven om op allerlei manieren groen toe te voegen. In het Oostelijk Havengebied heeft Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied de ToekomstAgenda OHG 2025 opgesteld, met actiepunten die gericht zijn op een duurzamere omgeving. In de Indische Buurt is er een samenwerkingsverband met corporaties en initiatiefgroep Samen Vooruit dat zich inzet voor duurzaamheid en vergroening. Ook uitbreiding van de biodiversiteit is een aandachtspunt.

Beschrijving focusopgave

In het kader van verduurzaming in de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied richten wij ons in 2020 op het vergroten van de bekendheid hiervan onder bewoners, alsmede op de bereidheid om bij te dragen aan de agenda’s Amsterdam Klimaatneutraal en Circulaire Economie. Ook richten we ons op de mogelijkheden voor vergroening en uitbreiding van de biodiversiteit in de leefomgeving. Daarmee sluiten we tevens aan bij de toekomstagenda die is opgesteld door Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied in het kader van ‘OHG 2025’, en het programma van initiatiefgroep Samen Vooruit in de Indische Buurt.
We ondersteunen buurtinitiatieven, verspreiden informatie over de subsidieregelingen op het gebied van duurzaamheid en stimuleren het verduurzamen van woningen. In de Indische Buurt wordt een koppeling gemaakt tussen duurzaamheid en armoede. Door huishoudens duurzamer te laten leven, kan er op de kosten worden bespaard. De opgave is om dit aspect beter voor het voetlicht te brengen bij de bewoners van de Indische Buurt.

Beoogde doelen

- Een duurzamere en groenere woonomgeving met meer biodiversiteit.
- Bekendheid met en animo voor het onderwerp duurzaamheid bij bewoners.
- Lagere woonlasten voor bewoners met een klein inkomen.

Wat gaan we doen en met wie

Met de directie Ruimte en Duurzaamheid ondersteunen we initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Met de directies Stadswerken en Verkeer en Openbare Ruimte faciliteren we groeninitiatieven die gericht zijn op uitbreiding van de biodiversiteit.
De door ons gefaciliteerde Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied zal als spin in het web de bekendheid bij bewoners met de onderwerpen duurzaamheid, circulaire economie en de klimaatneutrale stad verder vergroten. Ook helpt deze buurtcoöperatie initiatiefnemers die bijvoorbeeld bij de gemeente een projectsubsidie of een lening uit het Duurzaamheidsfonds willen aanvragen.
Samen met initiatiefgroep Samen Vooruit, adviescentrum Jungle en de woningcorporaties in de Indische Buurt kijken we naar mogelijkheden om bijvoorbeeld gemengde koop-huurcomplexen, panden met een maatschappelijke functie, vooroorlogse woningen of juist nieuwbouwcomplexen te laten verduurzamen. In het najaar van 2019 is een kwartiermaker aangesteld die uitzoekt of we in 2020 samen met de corporaties pilots kunnen starten, waarin we met de bewoners verschillende aspecten van duurzaamheid uitwerken. Hierbij wordt nadrukkelijk de koppeling gemaakt met de opgave op het gebied van armoede.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied