Filter projecten op:

43 projecten
sorteer op:  

Telefooncirkel Oostelijk Havengebied

Een telefooncirkel in het Oostelijk Havengebied

Hoe het werkt
Het idee van een telefooncirkel is dat i...

gebied: Oostelijk Havengebied

Leefbare Borneolaan

Onze ambitie: Een vernieuwde Borneolaan als waardige entree tot het Oostelijk Havengebied

Wij zijn b...

Netwerk Jongeren

Voor jongeren en iedereen in het Oostelijk Havengebied die met en voor jongeren actief is. Zij kunnen zich bij dit netwerk aansluiten. Op deze manier kan iedereen aan elkaar en aan de buurt zichtbaar maken  metwaar ze mee bezig zijn. 

Tip! De BuurtBalie raadt alle personen, die zich aansluiten bij dit netwerk, aan om bij het plaatsen van informatie (een activiteit, een nieuwsbericht, een dienst of een gezocht-item) altijd minimaal 1x het woord 'jongeren' te noemen in de beschrijving. Op die manier kan iedereen die de zoekbalk rechtsboven in het scherm gebruikt, alles vinden dat is gerelateerd aan jo...

Netwerk Ondernemers

Alle ondernemers van het Oostelijk Havengebied kunnen zich bij dit netwerk aansluiten. Op deze manier kunnen ondernemers aan elkaar en aan de buurt zichtbaar maken waar ze mee bezig zijn. 

Tip! De BuurtBalie raadt alle personen, die zich aansluiten bij dit netwerk, aan om bij het plaatsen van informatie (een activiteit, een nieuwsbericht, een dienst of een gezocht-item) altijd minimaal 1x het woord 'ondernemers' te noemen in de beschrijving. Op die manier kan iedereen die de zoekbalk rechtsboven in het scherm gebruikt, alles vinden dat is gerelateerd aan ondernemerschap. 

Uitvoeren van een netwerkanalyse

Om inzicht te verkrijgen in het bereik van het netwerk om kansen te vindenvoor organistaties voor he...

in gebiedsplan

Buurtinitiatieven faciliteren in huisvesting en exploitatie

Het doel is te komen tot een kostendekkende(r) exploitatie van ontmoetings- en activiteitenpunten vo...

in gebiedsplan

BuurtBalie Oostelijk Havengebied verder ontwikkelen

Er wordt ingezet op een digitaal informatieplatform voor en door de buurt dat beantwoordt aan de beh...

in gebiedsplan

Ruimte van Mentrum Sporenburg (voormalig Wijkservicepunt) beschikbaar houden voor maatschappelijke activiteiten in de buurt

Het is van belang dat deze sociale accommodatie in het gebied in stand blijft ook zonder Wijkservice...

in gebiedsplan

Stimuleren gemengd woonprogramma

Het stadsdeel bevordert een gemengd bouwprogramma binnen het transformatiegebied Cruquius door gesp

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Overbrengen van de Wijkservicepuntfuncties naar bestaande initiatieven in de buurt

Wijkservicepuntfuncties hebben een plek gevonden binnen bestaande initiatieven

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Buurthulp project 'BuurtBel'faciliteren

Door middel van het maken van een overzicht van het bestaande netwerk, willen we inzicht in aantalle...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Ruimte realiseren voor maatschappelijke initiatieven binnen gebiedsontwikkeling

De gemeente neemt een besluit over de realisatie van een broedplaats binnen het gemeentelijk vastgoe...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Stimuleren biodiversiteit Cruquiusgebied

In de openbare ruimte worden extra maatregelen getroffen om tijdens de ontwikkeling van het gebied

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Ballenlijn wildzwemplekken

In overleg met Rijkswaterstaat wordt een ballenlijn geplaatst ter markering van de vaarweg nabij wi

in gebiedsplan

Initiatieven voor het beter benutten van het water

Het stadsdeel ondersteunt initiatieven in, op of nabij het water

in gebiedsplan

Onderzoek veiligheid wildzwemplekken

Het stadsdeel laat de waterkwaliteit van een aantal locaties onderzoeken en plaatst betere drenkeli

in gebiedsplan

Extra handhaving overlast op en aan het water

Voor de handhaving van het gebruik van de Sumatra-, Surinamekade en Borneosteiger is een extra hand

in gebiedsplan

Ruimtelijk kader initiatieven Entrepothaven

Een ruimtelijk afwegingskader voor de Entrepothaven geeft een nadere invulling van de ambitie uit d

in gebiedsplan

Jeugdigen hebben mogelijkheden hun talenten te ontwikkelen.

Inzet van tiener- en jongerenwerk om jeugdigen te mobiliseren, motiveren en begeleiden. Faciliteren

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Via sport en spel inzetten op activering van tieners en jongeren

Gemotiveerde jongeren worden opgeleid in het begeleiden van sportactiviteiten en vervolgens ingezet ...

in gebiedsplan

Buurtbewoners enthousiasmeren voor vrijwillige inzet t.b.v. jongeren

Via bestaande en nieuwe initiatieven willen we de vrijwillige inzet ten behoeve van jongeren stimule...

in gebiedsplan

Mobiele bus Jongerenwerk Dynamo

Het jongerenwerk biedt activiteiten en ondersteuning met een busje als middel, op diverse plekken in...

in gebiedsplan

Realisatie speelplek op Sporenburg (Ertskade)

We gaan een speelvoorziening realiseren voor jeugdigen in verband met wegvallen tijdelijk speelveld

in gebiedsplan

Benutten duurzaamheidspotenties, van idee naar project

We willen inzichtelijk maken welke duurzame ideeen en initiatieven er in het OHG leven en wat we nod...

in gebiedsplan

Verharding op plekken vervangen door groen, bomen en eetbare struiken

Er is ruimte voor groeninitiatieven van bewoners met als resultaat dat de leefbaarheid en biodiversi...

in gebiedsplan

Realisatie speelplek op KNSM

We gaan de speeltuin op KNSM/Rijnloodspad aan de hand van een buurtinitiatief verbeteren

in gebiedsplan

Faciliteren initiatieven ondernemers Brazilie

Ondernemersvereniging Brazilie faciliteren en ondersteunen bij hun activiteiten/projecten ten behoev...

in gebiedsplan

Upgrading speelomgeving basisschool Gouden Ei

Basisschool het Gouden Ei wil de speelomgeving verbeteren omdat het plein het dak van de Piet Heint

in gebiedsplan

Initiatiefgroep Ijhaven faciliteren

Initiatiefgroep IJhaven faciliteren om te komen tot een ondernemersvereniging, die de branding ter h...

in gebiedsplan

Faciliteren Initiatieven ondernemers Java-KNSM

Ondernemers van het Java en KNSM eiland hebben zich in 2016 verenigd om zich beter te positioneren. ...

in gebiedsplan

Zouthaven als veilige en levendige locatie.

We willen dat het gebied van de Zouthaven een levendige en veilige locatie is. Vanwege de huidige dr...

in gebiedsplan

Groei van maatschappelijk ondernemersschap in de economische zones Zouthaven, Brazilie en Cruquius.

We stimuleren ondernemersverenigingen over de manier waarop zij maatschappelijk kunnen bijdragen als...

in gebiedsplan

Cruquius Café

Cruquius Cafe is de benaming voor een terugkerende netwerkbijeenkomst om contact en ontmoeting tusse...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Accommodatie & initiatief op Cruquius

In relatie met de nieuwbouw voor statushouders en jongeren aan de Van Lohuizenlaan is het nodig extr...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

cordaan leerlijnen

Jongeren met een indicatie uit de doelgroep van Cordaan krijgen hulp bij het leren, zodat zij als c

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Fitness toestellen

Een fitnessparcours in de Bogortuin voor alle leeftijden draagt bij aan een actieve levensstijl. Di

in gebiedsplan

Onderzoek naar schoollocatie voor de Kleine Kapitein

Omdat de school op de kop van Java tot 2020 mag staan wordt een locatie gezocht

in gebiedsplan

A. Cruquius als sterk woon werkgebied

Bij het bepalen van de economische invulling van het ontwikkelgebied Cruquius is het belangrijk naar...

in gebiedsplan

B. Cruquius als sterk woon werkgebied

Het Veemarkt terrein is stadsverzorgend bedrijventerrein. Menging met andere functies is onwenselijk...

in gebiedsplan

Ondersteuning bijzondere participatietrajecten

In 2017 speelt een aantal grootschalige en complexe ontwikkelingen zoals verbindingen over het water...

in gebiedsplan

Leren omgaan met geld

Kinderen die met armoede te maken hebben training geven en leren na te denken o.a. over hoe om te g

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Partner zijn in buurtinitiatieven

Stadsdeel sluit aan als partner bij initiatieven van buurtnetwerken rondom leefbaarheid en stimuleer...

in gebiedsplan

Stadsdeel is partner in gesprek over hoge huren

Stadsdeel zit als gesprekspartner aan tafel bij het gesprek van de buurt over sociale cohesie en lee...

in gebiedsplan